Yhdistys » Eettinen säännöstö

EETTINEN SÄÄNNÖSTÖ YHDISTYKSEN VARSINAISILLE JÄSENILLE, JOTKA TEKEVÄT PSYKOTERAPIAA KEHOPSYKOTERAPIAN POHJALTA

Eettiset lähtökohdat

Eettisten sääntöjen tarkoitus on määritellä yleiset ammatilliset periaatteet henkilöille, jotka toimivat terapeutteina, kasvattajina, kouluttajina, työnohjaajina tai tutkijoina ja käyttävät työssään kehopsykoterapian menetelmiä. Näiden sääntöjen tarkoituksena on suojella asiakkaita, jotka käyttävät yhdistyksen jäsenen kehopsykoterapiaan liittyviä palveluja sekä antaa tietoa terapiasuhteesta ja siihen liittyvistä normeista. Tämä ei korvaa muiden ammatillisten organisaatioiden säännöstöjä vaan on tarkoitettu tukemaan niitä.

Yhdistyksen jäsen kunnioittaa jokaisen ihmisen perusoikeuksia ja arvoa sekä työskentelee näiden kehittymisen edistämiseksi siten, ettei hän käytä osaamistaan yksilön loukkaamiseen, hyväksikäyttöön ja sortamiseen.

Hän kunnioittaa yksilön oikeutta yksityiselämään, luottamuksellisuuteen, itsemääräämiseen ja autonomiaan sopusoinnussa voimassa olevan Suomen lain kanssa.

Yhdistyksen jäsen kunnioittaa asiakkaiden ja muiden asianosaisten tietämystä, näkemystä, kokemusta ja pätevyyttä. Hän kunnioittaa kollegojensa ja muiden ammattiryhmien erityispätevyyttä, velvoitteita ja vastuuta. Hän huomioi työssänsä yksilölliset erot, jotka perustuvat asiakkaan sukupuoleen, etniseen ja kansalliseen identiteettiin, ikään, uskontoon, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, toimintakyvyn tasoon ja yhteiskunnalliseen asemaan. Hän huomioi näistä asioista johtuvat rooli- ja kulttuurierot. Samoin hän huomioi omiin kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin ja sukupuolisiin lähtökohtiinsa liittyvät rajoitukset.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen ylläpitämään korkeita ammatillisia ja inhimillisiä hoidon standardeja kaikkina aikoina ja suhteissa kaikkiin asiakkaisiin. Hän on tietoinen asiakkaan riippuvuudesta ja omasta vallastaan terapeuttisessa hoitosuhteessa eikä koskaan käytä hyväksi tätä tilannetta omiin tarkoituksiinsa.

Eettiset säännöt

A. YKSILÖTERAPIA

Sopimusperiaate: Terapeutti solmii selvät sopimukset asiakkaansa kanssa hoidon aloittamisesta, lopettamisesta, tiheydestä, tapaamisen kestosta, maksusta, kehopsykoterapian menetelmistä, terapian tavoitteista sekä siitä, miten sovittu aika voidaan peruuttaa.

Luottamuksellisuusperiaate: Terapeutti pitää luottamuksellisina kaikki asiakasta koskevat tiedot, riippumatta siitä onko ne saatu asiakkaalta itseltään, muulta taholta tai terapeutin omista havainnoista. Tämä luottamuksellisuus kattaa myös itse terapiasuhteen. Tästä säännöstä voidaan poiketa ilman asiakkaan lupaa vain, jos on ilmeistä että luottamuksellisuuden säilyttäminen merkitsisi lain rikkomista tai olisi vaaraksi asiakkaalle tai ulkopuoliselle henkilölle. Jos terapeutti rikkoo luottamuksellisuuden, asiakasta on heti informoitava tästä.

Läsnäoloperiaate: Terapeutti pyrkii olemaan energeettisesti, emotionaalisesti ja kognitiivisesti läsnä sekä keskittyneenä ja sitoutuneena terapiasuhteessa. Hän kunnioittaa asiakkaan rajoja ja sisäisiä prosesseja. Terapeutti ei anna omien tyydytyksen tarpeiden tulla hallitseviksi terapiasuhteessa.

Arviointiperiaate: Terapeutti arvioi jatkuvasti terapiaprosessia, sen etenemistä ja omaa hyödyllisyyttään asiakkaalle. Tämä arviointi ohjaa terapeutin toimintaa. Hän pyrkii kehittämään ammattipätevyyttään ja säilyttämään sen korkealla tasolla. Hän pyrkii tiedostamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja heikkoutensa pystyäkseen arvioimaan realistisesti pätevyytensä ottaessaan hoitaakseen työtehtäviä. Hän ottaa vastaan vain sellaisia työtehtäviä, tarjoaa sellaisia palveluja ja käyttää sellaisia menetelmiä, joihin hän on pätevä koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella ja etsii ammatillista apua ja tukea vaikeissa tilanteissa.

Rehellisyysperiaate: Terapeutti on rehellinen kertoessaan koulutuksestaan ja kyvyistään, terapian rajoituksista käsityksistään asiakkaasta sekä terapiasuhteen luonteesta. Terapeutti käyttää itsestään vain sellaisia ammattinimikkeitä, joihin koulutus, laillistaminen ja työtehtävä oikeuttavat. Hän pyrkii asiallisuuteen ja tarkkuuteen antaessaan lausuntoja ammattihenkilönä.

Kunnioittamisperiaate: Terapeutti kunnioittaa asiakkaan rajoja: fyysisiä, henkilökohtaisia, henkisiä, uskonnollisia ja poliittisia. Hän kertoo asiakkaalle terapiaprosessista ja sen todennäköisistä seurauksista asiakkaalle. Terapeutti pyrkii mahdollisuuksien mukaan tilanteeseen, jossa asiakkaalla on tarvittava tieto hallussaan, jonka perusteella hän pystyy tekemään valintoja hoidon etenemisestä.

Valtaperiaate: Terapeutti käyttää asemaansa edistääkseen asiakkaan kasvua ja autonomiaa. Hän pyrkii tiedostamaan omat tarpeensa, asenteensa ja arvonsa sekä oman roolinsa asiakassuhteessa. Hän ei käytä väärin valtaansa ja asemaansa käyttämällä hyväkseen asiakkaan riippuvuutta ja luottamusta. Hän välttää ammatin ulkopuolista suhdetta asiakkaan kanssa.

Seksuaalisuusperiaate: Terapeutti ymmärtää asiakkaan seksuaalisen hyvinvoinnin merkityksen. Terapeutti pyrkii edistämään asiakkaan psykoseksuaalista kehitystä luoden hyväksyvän ja ymmärtäväisen ilmapiirin. Hän ei käytä seksuaalisia tunteita henkilökohtaisen vallan tai tyydytyksen tavoitteluun.

Suhteiden johdonmukaisuusperiaate: Terapeutti on tietoinen yhteyksistä, joiden kautta hänellä saattaa olla suoraan tai epäsuoraan kontakti asiakkaan kanssa. Nämä kontaktit voivat vaikuttaa terapiasuhteeseen. Terapeutti joko välttää niitä tai selvittää ne.

Vastuun periaate: Terapeutti on henkilökohtaisesti vastuussa ammattityönsä laadusta ja seurauksista, ja on samalla tietoinen siitä, että hänet mielletään oman ammattikuntansa edustajaksi.

B. RYHMÄTERAPIA

Periaate: Ryhmäterapian eettiset periaatteet ovat samoja kuin yksilöterapiassa, mutta sovellettuina tilanteissa, joissa terapeutti pyrkii löytämään tasapainon yksilön ja ryhmän tarpeiden suhteen.

Luottamuksellisuusperiaate: Kaikki ryhmän jäsenet sopivat keskinäisestä luottamuksellisuudesta. Videonauhoituksia ja äänityksiä tehdään vain kaikkien asianomaisten ryhmän jäsenten suostumuksella.

Valtaperiaate: Terapeutti rohkaise asianmukaisen palautteen jakamista ja konfrontointia ryhmän jäsenten kesken, pyrkien samalla ehkäisemään negatiivisten ryhmäilmiöiden synnyn.

Seksuaalisuusperiaate: Terapeutilla on selvästi ilmaistu kanta ryhmän jäsenten väliseen seksuaalikäyttäytymiseen.

Samanaikaisten suhteiden periaate: Terapeutti on tietoinen ryhmän jäsenten terapiaryhmän ulkopuolella tapahtuvan kanssakäymisen vaikutuksesta ryhmään ja huomioi sen toiminnassaan.

C. KOULUTUSSUHTEET

Periaate: Periaatteet tässä ovat samat kuin terapiasuhteissa mutta sovellettuina tilanteisiin, joissa kouluttaja vastaa yksilöiden ja ryhmien tarpeisiin tavoitteena koulutettavien ammatillisten valmiuksien kehittyminen.

Sopimusperiaate: Kouluttaja on vastuussa koulutettavan riittävän etenemisen ja mahdollisen erottamisen arvioinnista. Hän on oikeutettu erottamaan koulutettavan, joka osoittaa puutteellista kypsyyttä, -soveltamiskykyä tai -taitoa. Koulutuksesta erotettaessa on tarpeen antaa siitä selvä varoitus koulutettavalle ja antaa hänelle mahdollisuus korjata tilanne. Kouluttaja määrittelee opetuksen vaatimukset ja tason. Hän takaa luvatun opetuksen laadun ja hintatason.

Luottamuksellisuusperiaate: Kouluttaja pitää luottamuksellisena oppilaittensa henkilökohtaisen materiaalin, joka on tullut esiin koulutettavien kanssa koulutuksessa, ryhmäterapiassa tai yksilöterapiassa ja pitää ne siinä yhteydessä, missä ne on esitetty. Kouluttaja jakaa arvionsa oppilaan pätevyydestä ja kyvyistä työnohjaajien ja muiden kouluttajien kanssa, mutta ei oppilaan henkilökohtaisen terapeutin kanssa.

Arviointiperiaate: Kouluttaja arvioi oppilaan henkilökohtaista soveltuvuutta ja voimavaroja sekä hänen kykyä käyttää käsiteltyä aineistoa ammatillisesti.

Kunnioitusperiaate: Kouluttaja voi asettaa selviä vaatimuksia oppilaan henkilökohtaiselle kehittymiselle koulutuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Valtaperiaate: Kouluttaja käyttää valtaansa kehittääkseen ja ylläpitääkseen koulutuksen rakennetta ja laatua. Hän auttaa koulutettavien demokraattista järjestäytymistä. Hän kannustaa koulutettavia antamaan palautetta ja kehittämään koulutusohjelmaa. Hän kuuntelee opiskelijoita ja ottaa heidän ehdotuksensa huomioon.

Kouluttaja tunnistaa koulutussuhteisiin sisältyvän valta-aseman. Kouluttaja on tietoinen siitä, että tämä valtasuhde voi vääristää hänen suhteellisuudentajuaan. Kouluttaja on tietoinen siitä, miten tämä voi vaikuttaa koulutettavien tulevaan ammatilliseen toimintaan ja ryhtyy sen takia tarpeellisiin varotoimenpiteisiin.

Seksuaalisuusperiaate: Kouluttaja ei yleensä hyväksy koulutukseen seksuaalikumppaniaan. Kouluttajalla ei ole mitään seksuaalikontakteja tai -suhteita koulutettavien kanssa koulutuksen aikana.

Johdonmukaisuusperiaate: Kouluttaja selkiyttää olemassa olevat suhteensa koulutettaviin. Hän huomioi kouluttajien ja koulutettavien välillä vaikuttavat keskeneräiset aiheet.

D. TYÖNOHJAUS

Periaate: Työnohjauksessa noudatetaan samoja eettisiä ohjeita kuin yksilö- ja ryhmäterapiassa sekä koulutuksessa. Mutta soveltaen tilanteissa, joissa työnohjaaja tukee ja konfrontoi työnohjattavaa auttaakseen häntä kohentamaan ammattitaitoaan.

Sopimusperiaate: Työnohjaaja tekee selväksi eron työnohjauksen ja terapian välillä ja kunnioittaa kaikkina aikoina tätä rajaa.

Johdonmukaisuusperiaate: Työnohjaaja ei hyväksy terapiaan työnohjauksessa olevien läheisiä.

E. TUTKIMUS

Periaate: Tutkija soveltaa yleisesti näitä kaikkia ohjeita tutkimustyössä ja suhteessa tutkittaviin - ellei hän suoranaisesti tutki joitakin näistä ohjeista. Perusperiaatteet ja ohjeet ihmisiä koskevissa tutkimuksissa ammatillisissa yhteyksissä on määritelty Maailman lääkäriliiton (World Medical Association) Helsingin julistuksessa vuodelta 1964 (uudelleen muotoiltu 1989) sekä Maailman terveysjärjestön (World Health Organisation) julistuksessa vuodelta 1982, joita tulee noudattaa. Henkilösuojalaki ja sen määräykset.

F. AMMATILLISTEN SUHTEIDEN PERIAATE

Periaate: Yhdistyksen jäsen suhtautuu kunnioituksella kollegoiden ja muiden ammatillisten ryhmien erityispätevyyteen ja vastuuntuntoisuuteen. Hän on tietoinen siitä milloin voi käyttää hyväkseen muiden ammattilaisten pätevyyttä sekä teknisiä että hallinnollisia voimavaroja asiakkaittensa hyödyksi.

G. JULKISET LAUSUNNOT

Periaate: Yhdistyksen jäsen on rehellinen edustaessaan ammattikuntaansa ja esittelee työtänsä ja siihen liittyviä teorioita tarkasti.

H. YHDISTYKSEN JÄSENIÄ KOSKEVIEN VALITUSTEN KÄSITTELY

Ammattieettiset periaatteet on tarkoitettu tueksi myös niissä tilanteissa, joissa on otettava kantaa yhdistyksen jäsenten toimintaa koskeviin valituksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisesti esille tulleet ammattieettiset ongelmat sekä se priorisointi, jonka yhdistyksen jäsen on tehnyt harkitessaan tilannetta ammattieettiseltä kannalta.

Yhdistyksen jäsenen toimintaa koskevat valitukset osoitetaan Suomen luonneanalyyttisen vegetoterapiayhdistyksen ammattietiikan vastuuhenkilölle.