Lisätietoa

» Luonneanalyyttinen vegetoterapia

» Wilhelm Reich


Lue myös Markku Välimäen artikkeli
Wilhelm Reich ja hänen elämänsä

Terapia » Wilhelm Reich

Kaikki nykyaikainen kehopsykoterapia pohjautuu Wilhelm Reichin tutkimuksiin kehon ja mielen välisestä yhteydestä. Reich oli yksi ensimmäisistä psykoanalyytikoista, joka tutki ihmistä psykofyysisenä kokonaisuutena. Hän tutki luonnetta ja sen ilmauksia ja keskittyi lopulta kehon ilmauksiin pitäen mieltä ja kehoa toisistaan erottamattomina. Reich erkaantui myöhemmin freudilaisesta psykoanalyysistä ja kehitti oman luonteen ja kehon ilmauksiin perustuvan terapiamenetelmän, jota kutsui aluksi luonneanalyyttiseksi vegetoterapiaksi ja myöhemmin orgoniterapiaksi.

Itävaltalainen lääkäri ja psykoanalyytikko Wilhelm Reich (1897-1957) vaikutti keskeisesti psykoanalyysin kehitykseen 1920 ja 1930-luvuilla. Nuorena lääketieteen opiskelijana hän kiinnostui Freudin viettiopista ja hänestä tuli Freudin läheinen oppilas. Psykoanalyyttisten opintojensa ohella hän jatkoi myös erikoistumistaan Wienin yliopistollisen sairaalan neuropsykiatrian osastolla. Reich toimi useita vuosia Wienin psykoanalyyttisessä yhdistyksessä ja oli Wienin tekniikkaseminaarin puheenjohtajana vuosina 1924-30. Seminaarin tarkoituksena oli ohjata ja tukea nuorten analyytikkojen työtä. Tässä seminaarissa sai alkunsa Reichin kiinnostus potilaan luonteeseen vastarinnan keskeisenä tekijänä. Näin hän kehitti edelleen Freudin aloittamaa luonteen tutkimusta. Vuonna 1930 Reich muutti Berliiniin, jonne hänet oli kutsuttu luennoimaan luonneanalyysistä.

Tässä vaiheessa Reich tuli tietoiseksi neuroosien synnyn yhteiskunnallisista syistä ja hän alkoi aktiivisen poliittisen toimintansa liittymällä mm. Saksan kommunistiseen puolueeseen. Poliittinen sitoutuminen maksoi Reichille erottamisen ensin Saksan psykoanalyyttisestä yhdistyksestä vuonna 1933 ja vuotta myöhemmin myös Kansainvälisestä Psykoanalyysiyhdistyksestä. Tätä ennen Reich oli jo paennut Saksasta Kööpenhaminaan natsihallinnon pelossa, olihan hän kommunistin lisäksi vielä juutalainenkin. Samoihin aikoihin hän kuitenkin luopui poliittisesta toiminnasta loppuelämäkseen ja omistautui kokonaan tieteelliselle työlleen.

Muutettuaan Tanskaan, ja sen jälkeen Norjaan ja lopulta USA:han, Reich kehitti edelleen luonneanalyysiä. Hän kuvasi ihmisen luonnetta puolustusjärjestelmänä, "luonnepanssarina", joka kätkee sisälleen varhaislapsuuden keskeiset ristiriidat ja ylläpitää niitä. Kun varhainen psykoanalyysi keskittyi potilaan mielen ilmauksiin (mielleyhtymiin, uniin), niin Reich kiinnitti huomiota myös potilaan tapaan olla analyyttisessä istunnossa, toisin sanoen hänen sanattomaan ilmaisuunsa. Hän havaitsi, että potilaan luonne saattoi ilmetä monin eri tavoin vastarintana analyysille ja että eri luonnetyypit käyttivät erilaisia puolustuskeinoja. Havaintojensa perusteella hän päätteli, että monet luonteenpiirteet rajoittivat ihmisen elämää yhtä paljon kuin oireet. Hän väitti myös, ettei oireneuroosin ja luonneneuroosin välillä ollut oleellista eroa; molemmat saivat energiansa luonteessa olevasta neuroottisesta reaktiopohjasta. Luonneanalyysin keskeisenä päämääränä oli pyrkimys saada potilas tietoiseksi oman luonteensa rajoittavuudesta ja mahdollisuudesta vapautua kärsimystä aiheuttavasta käyttäytymisestä. Reich tutki myös perheen ja yhteiskunnan vaikutusta luonteen muodostukseen.

Luonteentutkimus ja havainnot potilaiden kehollisista reaktioista analyysin aikana herättivät Reichin mielenkiinnon mielen ja kehon väliseen yhteyteen ja kehon ilmauksiin. Hän havaitsi, että luonnepanssarilla oli kehollinen vastine, "lihaspanssari". Toisin sanoen potilaan luonteessa olevat puolustusmekanismit saattoivat ilmetä esimerkiksi jännittyneinä lihaksina. Tämä sai Reichin kiinnostumaan yhä enemmän emootioiden ja neuroosien fysiologisesta perustasta. Hän alkoi ensimmäiseksi tutkia autonomisen hermoston merkitystä ihmisen mielen ja kehon ilmauksissa. Reichin mukaan elollisen organismin toiminta perustuu parasympaattisen ja sympaattisen hermoston vuorottelun aikaansaamaan sykkimisliikkeeseen, siis levon ja toiminnan vuorotteluun. Se on välttämätöntä voimavarojemme uudistumisessa. Luovuttaminen tai jäykistyminen eli panssaroituminen estää tätä perustoimintaa. Yksi keskeisimpiä Reichin tieteellisen tutkimuksen kohteita oli seksuaalisuus. Hän havaitsi jo varhain, että seksuaalisuus oli ihmisen elämänvoiman perusta, ja näin ollen ihmisen terveyden tai sairauden keskeinen ilmentäjä.

Reichin ajattelu oli 30-luvulla poikkeuksellista. Erityisesti hänen ajatuksensa seksuaalisuudesta herätti paljon kohua ja torjuntaa, ja hänen toiminnastaan ja käsityksistään levisi paljon huhuja maailmalle, myös Suomeen. Hänen tutkimuksensa ovat sittemmin olleet pohjana monille myöhemmille seksuaalisuuden tutkijoille. Hänen käsityksensä autoritaarisen yhteiskunnan vaikutuksesta luonteen muodostukseen saivat 1960-70 luvuilla paljon vastakaikua. Reich oli kehopsykoterapian uranuurtaja, ja hänen työllään on monia jatkajia ja kehittäjiä Keski- ja Etelä-Euroopassa, Yhdysvalloissa, Etelä Amerikassa ja Norjassa. Myös Suomessa harjoitetaan Reichin ajatteluun perustuvaa kehopsykoterapiaa ja Suomen Luonneanalyyttinen Vegetoterapiayhdistys kouluttaa uusia terapeutteja.

Kaikki nykyinen länsimainen kehopsykoterapia pohjautuu Reichin käsityksiin kehosta ja sen ilmauksista. Mm. Alexander Lowen ja John Pierrakos, bioenergeettisen terapiasuunnan kehittäjät olivat vuosikausia Reichin oppilaina ja potilaina. Myös Karin Horney ja Erich Fromm ja gestalt-terapian luoja Fritz Pearls opiskelivat Reichin johdolla. Ola Raknes, Reichin oppilas ja läheinen ystävä, jatkoi luonnenalyyttisen vegetoterapian kehittämistä Norjassa. Samoin norjalainen Gerda Boyesen ja englantilainen David Boadella saivat runsaasti vaikutteita Reichilta. A.S. Neillin kasvatusteoriat ja menetelmät perustuvat suoraan Reichin lapsuutta käsitteleviin teorioihin. Vastaavasti psykoanalyysin eri suuntaukset ovat saanet paljon vaikutteita Reichin varhaisemmasta työstä.

Reich julkaisi elinaikanaan lukuisia teoksia. Hänen elämästään ja elämäntyöstään on kirjoitettu ainakin viisitoista eri elämäkertaa. EU:n vuonna 1993 julkaisema viisiosainen oppikirja Great Medical Systems in the World käsittelee laajasti Reichin kehittämää vegeto- ja orgoniterapiaa.

Suomeksi Reichin laajasta tuotannosta on saatavilla vain Fasismin massapsykologia. Yksi Reichin keskeisimmistä teoksista, Luonneanalyysi, on myös suomennettu, ja se ilmestynee tänä vuonna Yliopistopainon julkaisemana.